Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

1. Těmito obchodními podmínkami se řídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o. Smlouva mezi SV metal spol. s r.o. a obchodním partnerem je uzavřena dnem podpisu smlouvy nebo dnem potvrzení objednávky.

2. Uzavřením kupní smlouvy akceptací nabídky firmy SV metal spol. s r.o. dochází k přijetí těchto obchodních podmínek v celém rozsahu, nejsou-li písemně přijaty specifické obchodní podmínky, vztahující se k danému konkrétnímu obchodnímu vztahu a výslovně modifikující tyto Všeobecné obchodní podmínky v jednotlivých ustanoveních.

2. Poptávka a nabídka

1. Firma SV metal zpracovává a zasílá nabídky zdarma. Zpracování a zaslání nabídky nelze žádným způsobem vymáhat.

2. Poptávka musí být zaslána písemně nebo elektronickou poštou a musí obsahovat veškeré technické požadavky, úplnou výkresovou dokumentaci na poptávaný předmět smlouvy, není-li součástí poptávky jeho konstrukce a vývoj.

3. Údaje uvedené v nabídce jsou závazné, případné požadavky na změny musí být provedeny písemně po dohodě s SV metal spol. s r.o.

3. Objednávka

1. Potvrzování objednávek:

a) Objednávka musí obsahovat technické a obchodní podmínky a nebo odkaz na tyto podmínky uvedené při nabídce. Případné pozdější změny těchto nabídek musí být projednány a oboustranně písemně odsouhlaseny. Veškeré náklady spojené se změnou technických podmínek jdou k tíži navrhovatele změny.

b) Až do okamžiku potvrzení objednávky mohou smluvní strany odstoupit od zamýšleného kontraktu bez jakýchkoli majetkových nároků a závazků.

2. Storno objednávek

a) V případě stornování objednávky může SV metal spol. s r.o. uplatnit nárok na náhradu škody ve výši prokázaných nákladů spojených se zahájením realizace kontraktu (objednávky). Smluvní strana, která objednávku stornovala, musí tyto náklady uhradit způsobem uvedeným v následujícím odstavci.

b) Uplatnění nároku ad a) musí být provedeno písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti pracovních dnů ode dne stornování objednávky a uhrazeno do 14 dnů od vyúčtování.

c) Nárok nemůže být uplatňován v případě, že SV metal spol. s r.o. není schopen plnit závazek vyplývající ze smlouvy nebo potvrzené objednávky z důvodů technologických, které nebyly známy při sjednávání kontraktu.

3. Dodatečné změny objednávky

a) Jakékoliv dodatečné změny může SV metal spol. s r.o. akceptovat jen v případě, že doposud nebylo započato s přípravou výroby nebo výrobou objednaného výrobku. U rozpracované výroby je firma SV metal spol. s r.o. oprávněna vyúčtovat vynaložené náklady a kupující je povinen tyto náklady uhradit.

4. Balení

1. Firma SV metal spol. s r.o. provádí standardní balení na europalety s použitím smršťovací fólie a proložením dílců tak, aby se zabránilo poškození během přepravy.

2. V případě zvláštního požadavku na balení je nutno toto sjednat při uzavírání smlouvy.

3. Ve sjednaný den vyskladnění zboží jsou vyhotoveny všechny následující dokumenty k danému zboží: faktura (daňový doklad), dodací list, balící list a v případě požadavku měřící protokol.

5. Povinnosti při převzetí zásilky

1. Při přebírání zásilky od firmy SV metal spol. s r.o. vzniká příjemci oznamovací povinnost o doručení zásilky. Tato povinnost je splněna podpisem oprávněné osoby na dodacím listu, který musí být doručen firmě SV metal spol. s r.o.

2. V případě zjištění poškození zboží je příjemce povinen:

a) Je-li poškození zjevné na první pohled, je příjemce zboží povinen informovat firmu SV metal spol. s r.o. ihned při převzetí zásilky, a to zápisem do nákladového listu či mezinárodního nákladového listu (CMR). Dále je příjemce povinen vyhotovit zápis o škodě a tento zápis musí potvrdit svým podpisem i osoba, která zásilku doručila.

b) Odběratel je povinen při příjmu plnění dle smlouvy toto plnění zkontrolovat a bez zbytečného odkladu oznámit dodavateli veškeré zjevné vady. Dále je povinen tam, kde to přichází v úvahu, prověřit kvalitu a funkčnost dodávky a oznámit bez zbytečného odkladu i vady, které při prvotní přejímce nebyly zjištěny vizuální kontrolou. Zjištěné vady musí být oznámeny písemně.

3. Smluvní partner odpovídá firmě SV metal spol. s r.o. za škodu vzniklou nedodržením povinnosti při převzetí zásilky.

6. Platební podmínky

1. Firma SV metal spol. s r.o. poskytuje služby a zboží v pevně stanovených cenách dohodnutých při cenové nabídce nebo při potvrzení objednávky. Do ceny jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s výrobou, manipulací a balením. Je-li uvedeno v cenové nabídce, je v ceně zahrnuta doprava a manipulace spojená s ní.

2. Platba kupujícího bude provedena na základě vystaveného daňového dokladu – faktury, jejíž splatnost pro tuzemské subjekty je 14 dní, pro zahraniční subjekty je 30 dní, není-li dohodnuto jinak. V případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti postupuje firma SV metal spol. s r.o. v souladu s obecně platnou právní úpravou.

3. Jestliže dílčí faktura nebo faktura (dále jen faktura) nebudou obsahovat dohodnuté náležitosti, je objednatel oprávněn tyto doklady doporučeně poštou či kurýrem proti potvrzení vrátit zhotoviteli. Toto se však musí stát do data splatnosti uvedených dokumentů. Po vrácení faktury je zhotovitel povinen vystavit nový doklad se všemi náležitostmi. Lhůta splatnosti je shodná jako u vrácené faktury a počíná svůj běh dnem odeslání. Do doby, než je vystaven nový doklad s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením.

4. Jestliže dojde prokazatelně z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou, není objednatel po tuto dobu v prodlení, je však povinen tuto skutečnost prokázat.

5. Případná změna sjednané ceny je možná pouze písemnou dohodou a SV metal spol. s r.o. si vyhrazuje právo vyvolat nové jednání o ceně v případě, že vstupní ceny materiálu, který není dodán objednatelem, nebo služeb (kooperací, subdodávek) vzrostou v průběhu plnění kontraktu o více než 5%.

6. Vlastnictví k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem úplného zaplacení sjednané ceny díla a případných dalších náležitostí dle smlouvy.

7. Smluvní sankce

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v těchto případech:

a) v případě prodlení s dokončením díla smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den z dohodnuté ceny díla.

b) 0,05% sjednané ceny reklamované části díla za každý den prodlení se zahájením odstraňování vady nebo nedodělku reklamovaného při převzetí díla nebo v záruční době, k níž se zhotovitel zavázal v určitém termínu, a to za každý den prodlení.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z účtované částky za prodlení se zaplacením zálohy, dílčí faktury nebo faktury.

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo věřitele na náhradu škody.

8. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

2. Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvní povinnosti zakotvené v této smlouvě.

3. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno uplynutím patnáctidenní úložní doby pošty.

4. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany kromě situace předpokládané již v bodu 5 Ostatních podmínek, porušení těchto smluvních závazků:

a) prodlení objednatele s předáním podkladů pro zhotovení díla nebo materiálů pro zhotovení díla, které se zavázal k tomuto předat zhotoviteli,

b) prodlení zhotovitele s konečným, ev. dle této smlouvy korigovaným termínem pro dokončení díla, které bude delší než 30 kalendářních dnů,

c) prodlení objednatele se složením zálohy, byla-li sjednána, po dobu delší než 30 dnů.

5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle.

9. Ostatní podmínky

1. Zjistí-li zhotovitel (dodavatel) po vzniku smlouvy, že předchozí plnění nebylo včas odběratelem uhrazeno, je oprávněn podle svých technologických a výrobních možností posunout odpovídajícím způsobem sjednaný termín plnění, přičemž tímto postupem nedochází k žádnému porušení smlouvy nebo může od smlouvy odstoupit nebo podmínit termín splnění sjednaného závazku zaplacením všech dosud neuhrazených splatných pohledávek za odběratelem.

2. Pro řešení veškerých sporů, které vzejdou z uzavřeného kontraktu, se sjednává jejich řešení podle právního řádu České republiky a před obecnými soudy České republiky.

3. Při zpoždění kontrahenta se zadáním parametrů, které jsou potřebné pro splnění závazku, si vyhrazuje SV metal spol. s r.o. právo splnit závazek ve lhůtě prodloužené o časový úsek zpoždění, nebude-li dohodnuto jinak. Při zpoždění v zadání delším než 15 dnů si vyhrazuje SV metal spol. s r.o. právo odstoupit od smlouvy a účtovat nezbytně vynaložené náklady do odstoupení od smlouvy.

4. V případě dopadu vyšší moci na možnosti plnění kontraktu nebudou si účastníci vzájemně účtovat sankce.

5. Odběratel je oprávněn v průběhu provádění díla provést kontrolu kvality prací a použitých materiálů. Při kontrole je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech do té doby provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smluvními povinnostmi, má objednatel právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.

6. Zhotovitel je oprávněn v průběhu provádění díla upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů nebo předané dokumentace nebo materiálu, předloženého objednatelem ke zhotovení díla. Toto upozornění musí mít písemnou formu. V takovém případě je povinen se k tomuto upozornění objednatel bez zbytečného odkladu vyjádřit písemnou formou. Jestliže nevhodné pokyny nebo vady ve výrobní dokumentaci nebo nevhodný materiál budou znamenat nemožnost provádět dílo řádně a včas, je objednatel povinen učinit veškerá opatření, aby v provádění díla mohlo být pokračováno řádně. Po dobu odstraňování závadného stavu v důsledku upozornění objednatele zhotovitelem až do předložení písemného stanoviska objednatele, není zhotovitel v prodlení. Jestliže objednatel nadále písemným sdělením trvá na tom, aby dílo bylo zhotovováno ve smyslu původních pokynů či dokumentace nebo z jím předloženého materiálu, případně v původně sjednaném čase, nenese zhotovitel odpovědnost za nemožnost dokončit dílo nebo za vady díla po jeho dokončení. V případě, že setrvání objednatele na původních pokynech má za následek prodloužení výrobních časů a objednatel setrvá na původním termínu zhotovení, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy a je oprávněn objednateli účtovat náhradu škody, která mu tím vznikla. Pokud v takovém případě zhotovitel zjistí, že nelze dílo dokončit, je oprávněn přerušit práce a v takovém případě není v prodlení se zhotovením díla. Trvá-li přerušení prací déle než tři měsíce, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smluvních povinností ze strany objednatele a je oprávněn objednateli účtovat náhradu škody, která mu tím vznikla.

7. Nejsou-li dohodnuty jiné technické parametry, řídí se kvalitativní ujednání podnikovými standardy zhotovitele. Odběratel prohlašuje, že se s uvedenými standardy seznámil a vzal je na vědomí.

8. Technické parametry, které nebyly dohodnuty, nemohou být později předmětem reklamace. V případě sporu o naměřené hodnoty některého parametru, kdy výstupní kontrola zhotovitele vykazuje jiné hodnoty než vstupní kontrola odběratele, jsou rozhodující údaje zjištěné subjektem, na němž se obě strany shodnou.

10. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou, jinak jsou neplatné.

2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí dokumentace konkrétního smluvního vztahu a v případech, které neupravují, platí obecně závazná právní úprava právním řádem České republiky.

Ke stažení

Všeobecné obchodní podmínky CZ
212 Kb